Aku adalah DIA yang kucinta(سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبّ ٍ رَحِيمٍ )

myfamili

Loading...

Jumat, 08 Juni 2012

PERANAN GURU MURSYID TARIKAT


Peranan Guru Mursyid
Dalam Thariqat Islam Thariqat Naqsabandiyah
Bagaimanakah jalannya sehingga dikatakan Guru Mursyid itu pedoman kita di alam zikir atau di alam kerohanian? untuk mendapatkan penjelasan dan fahamnya, marilah kita lihat keterangannya di dalam Al Qur’an. Kita kembali kepada firman Allah yang diterangkannya dalam Al-Hijr 26, tatkala Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama di muka bumi ini dengan firman-Nya:
“Wa laqad khalaqnal insaana min shal-shaalim-minhamain-masnuun”
Artinya: “Dan sesungguhnya kami (Allah) telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat yang kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk” (QS: AI-Hijr 26)
“Wa jaan-na khalaqnaahu min qalbu min naaris-samuum”
Artinya: “Dan kami (Allah) telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas” (QS: Al-Hijr 27)
dan lagi Allah berfirman:
“Wa idz qaala rabbuka lil malaaikati innii khaaliqum basyaram min shalshaalim minhama-im-masnuun”
Artinya: “Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk” (QS: Al-Hijr 28)
“Fa-idzaa saw-waituhuu wa nafakhtu fii hi mir-ruuhii faqa‘uu laahuu saajidiin”
Artinya: “Maka apabila telah Aku sempumakan kejadiannya dan telah meniupkan ruh-Ku maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud” (QS: AI-Hijr 29).

“ Fasajadal malaaikatu kulluhum ajma‘uun”
Artinya: “Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama” (QS: Al-Hijr 30).
“Illaa Ibliis, abaa ay-yakuuna ma‘as sajidiin”
Artinya: “Kecuali lblis, ia enggan ikut bersama-sama (malaikat) yang sujud itu” (QS: Al-Hijr 31).
“Qaala yaa Ibliisu maalaka allaa ta kuuna ma‘as saajidiin”
Artinya: “Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu” (QS: Al-Hijr 32).
“Qaala lam akulli asjuda libasyarin khalaqtahuu minshal-shaalimmin hamain masnuun“
Artinya: “Berkata iblis: aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakan dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk” (QS: Al-Hijr 33)
“Qaala fakhruj minhaa fa inaaka rajiim”
Artinya: “Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk” (QS: Al-Hijr 34).
“Wa inna ilaikal-la‘nata ilaa yaumiddiin”
Artinya: “Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat” (QS: AI-Hjjr 35).
“Qaala rab-bi fa anzhiimii ilaa yaumiyub ‘atsuun”
Artinya: ”Berkata iblis; Ya Tuhanku (kalau begitu) maka beri tangguhlah padaku sampai hari (manusia) dibangkitkan” (QS: Al-Hijr 36).
“Qaala fa innaka minal munzhariin”
Artinya: “Kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang di beri tangguh” (QS: AI-Hijr 37).
“Ilaaa yaumil waqtil ma‘luun”
Artinya: “Sampai hari (suatu) waktu yang ditentukan“ (QS: Al-Hijr 38)
“Qaala rabbi bimaa agh waitanii la-uzay-yinan-na lahum fil ardhi wa la-ugh-wiyan-nahum ajma‘iin”
Artinya: “lblis berkata: Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma’siat) di muka bumi dan pasti akan aku menyesatkan mereka semuanya” (QS: Al-Hijr 39).
“Ilaa ibaadaka minhumul mukhlasiin”
Artinya: “Kecuali Hamba-hamba Engkau yang mukhlis diantara mereka“ (QS: Al-Hijr 40).
“Qalaa haadzaa shiraatum ‘alay-yamustaqiim”
Artinya: “lni adalah jalan-Ku yang lurus, kewajiban Aku-lah (menjaganya)“ (QS: Al-Hijr 41)
“Inna ‘ibaadii laisaa laka ‘alaihim sulthaanun illaamanit-tab‘aka minal ghaawiin”
Artinya: “Sesungguhnya Hamba-hamba-Ku (Nur Muhammad) tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka” (QS: AI-Hijr 42)
Sebenarnya apa sebabnya Iblis mengingkari perintah Allah, tidak mau bersujud kepada Adam untuk menghormatinya? jawabnya: tidak lain karena ia merasa lebih mulia dari Adam, karena ia Iblis diciptakan Allah dari api yang sangat panas, sedangkan Adam hanya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Malaikat bersujud kepada Adam, bukan saja untuk mentaati perintah Tuhannya, tetapi yang terpenting yang dilihatnya adalah karena adanya ruh (ciptaan) Allah yang terjadi dari ruh-Nya itu yang bersemayam dalam lembaga Adam ini. Inilah pada hakikinya yang disujuti para malaikat yang bersujud. Sedangkan Iblis terdinding pandangannya dari melihat ruh (ciptaan) Allah ini, yang tercipta dari Nur Illahi sendiri, yang disebut Nur Muhammad. Tidak tembus penglihatan iblis kearah ini, adalah disebabkan rangsangan ketakaburan, yang melihat dari lahimya saja, yaitu kejadiannya dari cahaya api, sedangkan Adam dari tanah liat, lumpur hitam yang diberi bentuk. Penglihatan lahimya inilah mendinding yang tersembunyi dalam lembaga Adam itu!. Nur Muhammad inilah pada hakikatnya yang disebut Hamba Allah atau Nur Muhammad yang dikekalkan. Karena Nur Muhammad inilah yang akan mengemban amanah Allah yaitu membawa RisalahNya yaitu menegakkan agamanya, mengajari, membimbing/menuntun umat manusia kembali kejalan Allah atau thariqimmusthaqiim, jalannya yang lurus!. Dan sebarang tentu tiada mungkin Nur Muhammad yang terjadi dari Nur Illahi ini berjalan kian-kemari dengan tidak punya Wadah atau jasad. Maka sebab itulah diciptakan Allah lembaga Adam untuk wadahnya yang pertama (sebagai yang diterangkan tersebut diatas). Oleh sebab itulah Nabi Adam As sebagai Khalifah Allah yang pertama dimuka bumi ini, yang kelanjutannya akan diteruskan oleh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan (orang-orang yang beriman, beramal shalih) (QS: An Nur 55), yaitu para Nabi-Nabi Allah, sahabat-sahabat Nabi, tabi’in, Aulia-aulia/Wali-wali Allah, Ulama-ulama terdahulu dan hingga Ulama-ulama yang sekarang ini sebagai pewaris penerusnya.Dengan adanya pewaris penerusnya atau Al Ulama Warshatul Ambiya yang terus bersambung sampai akhir zaman, maka tidak perlu lagi menambah Nabi sesudah Nabi Muhammad Saw.
Sudah barang tentulah Nabi-nabi dan Rasul-rasul itu haruslah berwujud manusia juga (mempunyai bentuk Adam, seperti manusia biasa saja, yaitu kawin, punya anak-istri, punya tempat tinggal, punya harta), tetapi diri bathinnya sudah terisi dari fi’il sifat zat Allah yang disebut Nur Muhammad yang terjadi dari Nur Illahi, sebagai Ruh yang dikekalkan dan ditiupkan Allah dalam lembaga Adam As. Berfirman Allah SWT: Bersabda Nabi Saw:
Yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah menjadikan sebelum segala sesuatu akan Nur Nabimu Muhammad Saw, dari pada Nur-Nya” (Fawaidul-makiyah halaman 154).
Lalu dengan terciptanya Nur Muhammad itu, dibentuklah rohani yang berwujud manusia sebagai wadahnya atau tempatnya dan disitu pulalah rupanya atau pangkalnya kemenangan manusia itu, sebagai makhluk yang termulia disisi Allah, yaitu kemampuannya tentang mengemban amanah Allah untuk tugas-tugas agamanya, yang semula ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan merasa khawatir akan menghianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (QS: Al Ahzab 72). Dan selagi Nur Muhammad itu tetap sebagai awal ia diciptakan Allah dan tetap memegang amanat yang dipertaruhkan Allah, yaitu menegakkan dan meninggikan agamanya, yaitu mengajari mengembalikan aqidah umat, membimbing dan menuntunnya kepada tujuan islam yang dianutnya dan bathinnya juga tetap berlandaskan zikirullah yang berkekalan kepada Allah penciptanya (karena untuk itulah dia dijadikan), maka tetap pulalah ia suci bersih khalis mukhlisin dan barang siapa berpegang kepadanya, yang mengikutinya, menitilah rakhmat Allah, sebab tangan Allah diatas tangan Hamba-Nya (QS: Al Fath 10).
Syahadatain adalah dasar pokok dari agama Islam. Tidak sempuma syahadat tauhid yang tidak disertai dengan syahadat rasul. Karena tidak mengenal kita akan Allah, kalau tidak melalui rasul-Nya, baik secara syariat maupun hakikatnya. Marilah kita lihat keteranganya dalam satu hadist qudsy sebagai berikut:
Berfirman Allah, bersabda Rasulullah Saw:
“Lamma taro fa Adamul khatii’ata qola: Ya Rabbi as’aluka bihaqqi Muhammadin illaa maa ghofarta lii, faqolallohu ta‘alaYa Adamu kaifa ‘arafta Muhammadan walam akhlughu qola Ya Rabbi innaka lammaa kholaqtanii rofa’tu roksi faro-atu ‘alaa qowaai mil ‘arsyi maktuuban: Laa ilaha illallahu Muhammadan rasululloh, tu‘alimtu innakalam tudhif ilaa asmaaika ilaa ahabbal kholqi ilaika ilayya faidzaa saaltanii bihaq faqod ghofartulaka“
Yang artinya: “Pada ketika telah membuat kesalahan Nabi Adam As, ia bertaubat dan berkata: “Ya Allah saya mohon kepada Mu dengan Haq Muhammad supaya engkau ampuni saya”, maka Allah menjawab: “Hai Adam, bagaimana mengetahui Muhammad sedang ia belum ada?”menjawab Adam: “Wahai Allah, setelah Engkau jadikan saya mengangkat kepala melihat tiang Arasy, dimana tertulis kalimah Laailaha illallah, Muhammadan rasulullah; maka tahulah saya, bahwa Engkau tidak akan menyertakan namaMu , kecuali dengan nama orang yang Engkau kasihi“. Maka menjawab Allah, “engkau benar wahai Adam, ia adalah seorang yang paling saya kasihi. Kalau engkau memohon kepada saya dengan Haknya, engkau akan Aku ampuni. Kalau tidaklah karena dia, engkau tidak akan Aku jadikan“ (H.R.Imam Baihaqi dalam kitab Balailu Nubuah. Imam Hakim dan Imam Tabrani).
Apa sabda Nabi Saw, tanda-tanda dari seorang yang dicintai Allah? Bersabda Nabi Saw dalam suatu hadist qudsi:
Berdo‘a Nabi Musa As: “Ya Rabbi, aku ingin mengetahui yang manakah Hamba yang Engkau kasihi untuk aku cintai padanya ?”
Menjawab Allah dengan firman-Nya: “Jika engkau lihat HambaKu banyak berzikir mengingat Aku, maka Akulah yang mengizinkannya berzikir dan Aku kasih padanya, sebaliknya bila engkau melihat orang yang tidak berzikir, maka Akulah yang menghijabnya (mendindingnya) dan Aku benci padanya“ (RR.Bukhari).
Guru Mursyid adalah ahli zikir dan dengan kaitan Hadist Qudsi tersebut diatas adalah kekasih Allah. Dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah termasuk dalam orang-orang yang dibenci Allah. Dan maksud bahwa Allah tidak akan menyertakan nama-Nya kecuali dengan nama orang yang dikasihi-Nya, pemahamannya adalah dimana Hamba berada, disana Allah menyertainya. Engkau hadirkan Mursyid dalam Latifatul Qolbumu, pasti Allah ada besertamu !.
Sebenamya pandangan Adam As pada hakikatnya bukanlah berupa tulisan, tetapi yang dilihat olehnya adalah tanda atau makna dari Nur alan Nur, yaitu Nur Illahi dengan Nur Muhammad (cahaya berlapis wcahaya) yang pemahamannya diajarkan Allah kepada Adam dengan pemahaman ilmu laduniyah, maka untuk pengertian yang lebih mudah difahami diterangkan Nabi Saw-lah, seperti bunyi hadist tersebut diatas. Berfirman Allah SWT:
“Wa maa arsalnaa mir-rasuulin illaa liyuthaa‘a biidznil-laah wa lau an-na-hum idz-zhalamuu anfusahum jaa-uuka fas tagharul-laaha was taghfara lau mur-rasuulu lawajadul laaha taw-waa-bar rahiima”
Artinya: “ Tidaklah kami (Allah) utus rasul itu kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Kalau mereka setelah menganiaya dirinya sendiri, lalu datang kepadamu sambil memohon ampun kepada Allah. Sedang Rasul pun ikut pula memohon ampun, tentu mereka mendapati. Allah Maha Penerima taubat dan penyayang” (QS: An Nissa’ 64).
Dengan keterangan hadist Nabi Saw dan firman Allah tersebut diatas bahwa berwasilah itu memang dibenarkan. Dan maksud wasilah itu bukanlah perantara tetapi adalah berkat seseorang yang memang dikasihi Allah.
Kalau pada Rasulullah Saw sudah pada tempatnyalah kita berwasilah, namun kepada Guru Waliy-yam-mursyda yang mengajar, menuntun dan membimbing kita di alam zikirullah wajib kita berberwasilah dengannya. Sebab alam zikirullah itu adalah perjalanan gaib, yang sudah pasti akan sesat kalau tanpa penuntun dan pembimbingnya.
Oleh karena itu bersabda Nabi Saw:
“Man waqqara ‘aliman faqad waqqara Rabbahu”
yang artinya: “Barang siapa yang menghormati ‘Alim Ulama adalah ia menghormati (mengagungkan akan Allah). Dengan kata lain: “Barang siapa berhubungan dengan ‘Alim Ulama, pada hakikatnya adalah ia berhubungan dengan Allah”. (H.R. Abul Hassan AI Mawardi). Apa sebab? jawabnya: Sebab pada lahimya ‘Alim Ulama-lah yang mengajar memperkenalkan kita kepada syariat Agamanya dan pada Bathinnya Rohanianya jugalah (Nur Muhammad) yang
menjadi Imam kita di alam zikirullah sebagai Guru yang Mursyid, sebagai hambaKu kata Allah, yang tidak kuasa Iblis mengicuh, menipu dan menyamamya. Sebab ini adalah jalanKu yang lurus (thariqat), kewajibanKu-Iah menjaganya!. Demikianlah firman Allah dalam Qur’an AI Hajir 41-42 tersebut diatas. Yang terpenting disini melihatlah kita rahasia yang terkandung dalam Guru Mursyid itu, yaitu bahwa Nur Muhammad yang terjadi dari pada Nur Ilahi itu tidak mungkin bisa tembus disamari/ diserupai oleh Iblis yang hanya terjadi dari cahaya api yang panas itu. Karena apa?, karena Nur Muhammad adalah dari RuhKu kata Allah, sedangkan cahaya api adalah buatanKu. Nur Muhammad adalah yang dikekalkan Allah, sedangkan cahaya api adalah Iblis (tidak dikekalkan).
Dapatlah kita fahami dan rasakan sudah, kalaulah Allah tersembunyi, Adam terjadi, Muhammad mewadahi Guru Waliy-yam-mursyid mewarisi. Faham clan mcngertikah apa arti mewarisi? Jawabnya: “ Kalau si A mewariskan tongkatnya kepada si B, pasti tongkatnya yang itu-itu juga. Kalau disaat berzikir engkau mengikuti Imam-mu, yang tata caranya menghadirkan Guru Mursyid dalam latifatul-qalbumu, adalah engkau menghadirkan lmam-mu Nur Muhammad, sebab Nur Muhammad itupun dibangsakan dengan wadahnya atau jasmaninya, yang ujungnya tak ubahnya engkau menghadirkan Nur Illahi. Barulah dapat kita fahami makna dari firman Allah diujung surat Al Hadid 4 juz 27 yang bunyi Firman-Nya:
“Wa huwa ma ‘akum aina maa kuntum”
Artinya: “Dia (Allah) bersamamu dimana saja kamu berada” (QS: Al Hadid 4).
Maka sebab itulah Syekh lbrahim Ad Dasuqi An Naqsabandiy dengan tegas mengatakan: “Bahwa wajib hukumnya dalam thariqat Naqsabandiyah memegang/berimam kepada seorang Guru Mursyid yang bersilsilah yang pangkalnya sampai kepada diri Nabi Muhammad Saw, meski ia seorang Alim besar sekalipun. Seseorang yang tidak berimam dengan seorang Guru yang Mursyid dalam mengamalkan kerohanian thariqat Islam, Thariqat Naqsabandiyah, maka tampilah segala lintasan hati dan fikiran, menyerang dihembus-hembuskan syaitan, dan yang paling celaka masuklah Iblis menuntunnya menjadi Imamnya dalam berzikir itu karena tidak ada lagi tempat takutnya dan tidak disadari Iblis langsung menguasai Ruhnya dan mengimaminya, kemudian menyesatkan dan menjerumuskannya. Yang akibatnya selama hayatnya dikandung badannya yaitu selama umumya, yang bersangkutan tidak lepas dalam umbang-ambingan syaitan, dinina-bobokannya, dititinya kebaikkan-kebaikkan dan kebajikan-kebajikan si hamba, tetapi diujungnya dibawanya hanyut dan akhir hayatnya tidak disadari tersungkurlah si hamba dipangkuannya dengan hasil yang dikehendaki syaitan, yaitu kesudahan yang tidak baik atau SuulKhatimah. Sesuai dengan ikrar Iblis diujung surat Al Hijr 39, yang berbunyi:
“Wala-ugh-wiyan-nahum ajma ‘in “
Artinya: “Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya”.
(QS: Al Hijr 39).
“Ilaa ibaadaka minhumul mukhlaasiin”
Artinya: “Kecuali Hamba-hamba Engkau yang mukhlis diantara mereka” (QS: Al Hijr 40).
Oleh karena itu lebih dahulu sudah dijelaskan Allah seperti bunyi firman-Nya dalam surat Al Khafi tersebut diatas yang kita ulangi seperti berikut:
“Dzaalika min aayaatil laah, may yahdil laahu fahual muhtad; wa may yudhil falan tajida laahu waliy yam mursyidaa”
Artinya: “Itulah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang beruntung, maka siapa yang Allah membiarkannya sesat, maka tidak seorang Waliy-yam-mursyid pun yang dapat memberikannya pertolongan”(QS: Al Khafi 17)
Dengan pengertian bagi siapa yang tidak mendapat Guru Waliy yam mursyid sebagai penuntun dan pembimbingnya di alam zikir atau di alam kerohanian, pasti ia akan sesat dari arah tujuan.
Oleh karena itu berpegang tegulah kamu pada tali Allah!, yang disebut tali Allah itu ialah pembawa risalahnya, pembawa agamanya. Utusannya kepada Ummat. Itulah dia Nabi Muhammad Saw. Tetapi sekarang ini beliau Nabi Saw tidak ada lagi ditengah-tengah kita, yang ada adalah Khalifah-khalifahnya, yaitu penerus dari usahanya itu; karena beliau bersabda:
“Man ahabbanii fal-yastanni bi-sunnatii”
(Siapa yang mencintai aku, maka hendaklah ia berjalan menurut perjalananku (Sunnahku)).
‘alaikum bi-sunnatii wa sunnatil-khulafaa-ir-rasyidinaa min ba’dii, adl-dluu-‘alaihaa bin nawaajidzi”
Dan hendaklah kamu menurut sunnahku dan sunnah Khalifah-khalifahku yang lurus sesudahku. Gigitlah sunnahku itu dengan gigimu! (maksudnya pegang tegulah sunnahku itu!).
Dan siapakah Khalifah-khalifah beliau yang lurus itu? Jawabnya: Ulama-ulama Warshatul Ambiya, yang mengajarkan sunnahnya itu pada orang lain atau masyarakat umum, muslimin dan muslimat selain dari Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali dan lain-lain tentunya. Di dalam Thariqat Naqsabandiyah, maka seorang Ulama itu harus ada memegang ijazah yang di dalamnya kelihatan dari mana ia berguru, dari guru ke guru, hingga sampai kepada Guru dari segala Guru, yakni diri Nabi Muhammad Saw. lnilah disebut dalam Thariqat Islam Naqsabandiyah Khalifah-khalifahku yang lurus disebut tali Allah.
Dengan adanya Guru Mursyid sebagai Imam untuk dipegang atau dihadirkan, dia akan tetap menjadi tameng dan benteng, pembimbing dan penuntun, sekaligus penolak, pemusnah segala yang bathil dan penggabung dan penegak segala yang hak.
Sebagaimana yang diterangkan bahwa thariqat (thariq) adalah jalan, maksudnya jalan rohani. Dan setiap perjalanan walau berjalan kaki atau berjalan dengan motor, sudah sebarang tentu banyak yang dilihat di kiri-kanan jalan atau bertemu dihadapan kita. Begitu juga tatkala kita berjalan rohani dengan berzikir khafi sebagai kenderaannya, kemungkinan juga kita akan banyak melihat di kiri-kanan kita dan berjumpa menjelma dihadapan kita, yang kesemuanya tidak pemah kita melihatnya di alam nyata. Maka sebagai alat uji cobanya setiap apa yang kita lihat atau yang bertemu dihadapan kita yang haq atau yang bathil, yang benar atau yang palsu, kita harus uji coba dengan menghadirkan Mursyid dihadapkan kepada apa saja yang terlihat atau yang menjelma dihadapan kita. Kalau Mursyid sudah kita hadapkan kepada setiap yang kita lihat atau yang mendatang kehadapan kita, namun ia tetap hadir dan ada, menandakan yang datang itu adalah yang haq. Dan kalau ia lenyap musnah terbakar, pertanda adalah itu yang bathil, yang didalamnya bersembunyi Iblis laknatullah!. Disinilah kita melihat keampuhan Nur Muhammad yang diwadahi Guru yang Mursyid yang terbit dari Nur Illahi, yang hakikatnya hanya Allah lah pemusnah yang bathil.
Sebagai tamsil marilah kita ambil contoh bagaimana itu Mursyid untuk mengambil fahamnya. Kita sama mengetahui bahwa mas tulen dengan mas imitasi adalah sama-sama kuning. Banyak orang bodoh yang tertipu kalau tidak mengetahui ilmunya cara menguji cobanya. Setiap sesuatu itu ada ahlinya. Untuk menguji coba Mas tulen dengan imitasi, pergilah ke tukang mas. Bagaimana cara tukang mas menguji cobanya?, jawabnya: si tukang mas lebih dahulu meng-gosokkan mas tulen tadi ke batu gosok, kemudian dioleskannya sedikit air keras di atas bekas gosokan itu. Kalau kuning bekas gosokkan itu tetap tidak hilang, bagaimanapun juga itu pasti mas tulen. Tetapi kalau bekas kuning gosokkan itu hilang atau lenyap, pertanda itu adalah pasti mas imitasi atau palsu. Ini adalah ilmu pastinya tukang mas sebagai alat uji coba. Dan Guru Mursyid adalah ilmu uji coba di alam Rohani atau di alam gaib. Oleh karena itulah Guru Mursyid itu mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dalam thariqat Islam Thariqat Naqsabandiyah.
Maka tatkala orang bertanya kepada Nabi Muhammad Saw; “Wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami tanda-tanda yang baik untuk kami ambil menjadi teman yang akan kami pergauli”. Menjawab Nabi Saw: “Yaitu seorang sahabat, kalau engkau berzikir kepada Allah dia menolong engkau dan kalau engkau lupa berzikir diperingatinya akan engkau; kalau engkau memandang kepadanya membawa ingatmu kepada Allah dan jika kamu mendengarkan fatwanya, ilmu kamu tentang akhirat menjadi bertambah-tambah “.
Maksudnya, jika engkau berzikir dia menolong engkau, ialah disaat berzikir itu dimana kita menghadirkannya mengenallah kita mana yang bathil dan mana yang haq, yaitu mengenal mana langkah Syaitan dan mana langkah Malaikat dan kalimat kalau kita lupa berzikir diperingatinya; maksudnya, disaat kita bertawajjuh berzikir diarahkan ingat kita itu kembali, tatkala menyimpang kepada yang lain. Kalimat kalau engkau memandang kepadanya, membawa ingatmu kepada Allah; karena disebabkan dengan petunjuk dan tuntunannyalah kita mengenal Allah, sudah sebarang tentu memandang kepadanya itu membawa ingat kita kepada Allah. Dan kalimat bilamana kamu mendengar fatwanya, ilmu kamu tentang akhirat menjadi bertambah-tambah sebab fatwa yang diterangkannya selalu menjurus atau mengarah kepada kebesaran Allah dan kebahagiaan hari akhirat, yang dilandasi dalil keterangan dari Qur’an dan Hadist, disertai pengalaman Rohaniah yang nyata.
Maka sebab itu: Hadirkanlah didalam hatimu Nabi Saw dengan pribadinya yang mulia dengan mengucapkan:
“Salamun ‘alaika ay-yuhan Nabiyyu warakhmatullahi wabara kaatuh” (“Salam kepadamu wahai Nabi rakhmat sejahterah dan berkah Allah atasmu”)
Karena kita tidak hidup dizaman Nabi Saw dan tidak mengenal beliau, hanya mengenal Ulama sebagai pewaris khususnya. Dalam kerohanian ialah Guru Mursyid, maka disinilah Guru Waliy yam mursyid sebagai pewarisnya berfungsi atau berkedudukan untuk dihadirkan. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:
“Washbir nafsaka ma‘al-ladziina yad’uu na rab-bahum bilghadaati wal ‘asyiy-yi yuriiduuna wajhahuu wa laa ta’du ‘ainaaka ‘anhum; turiidu haayatid-dun-yaa; wa laa tuthi ‘man aghfal naa qalbahuu ‘an dzikrinaa wat-taba ‘a hawaahu wa kaana amruhu furuthaa”
Artinya: “Tahanlah dirimu dengan sabar bersama-sama orang yang memuja (yang berzikir) kepada Allah pagi dan petang (berkekalan), demi mengharapkan keridhaan-Nya. Janganlah engkau lepaskan dia dari pandanganmu (tetap hadir), disebabkan terpengaruhnya oleh kehidupan mewah dan janganlah engkau turutkan pula orang yang hatinya telah Kami (Allah) lalaikan dari berzikir kepada kami (Allah), orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya”(QS: Al Khafi 28).
Bersabda Nabi Saw yang diriwayatkan Abu Hurairah:
“Ia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah 2 (dua) macam ilmu; pertama ialah ilmu yang dianjurkan aku untuk menyebarluaskan kepada sekalian manusia, yaitu llmu Syariat (yang lahir). Dan yang kedua, ialah ilmu yang seperti “Hai‘atil Maknun”, artinya llmu bagaikan perhiasan yang sangat indah, yang aku tidak diperintahkan untuk menyebar-luaskan kepada manusia. Maka apabila ilmu itu aku sebar-luaskan niscaya engkau semua akan memotong leherku (engkau akan menghalalkan darahku)”(H.R. Tabrani).
Mengapa Abu Hurairah mengatakan bahwa ilmu yang kedua itu tidak disebar-luaskannya? jawabnya karena ilmu yang kedua ini adalah ilmu yang bukan makanan panca indra, tetapi adalah ilmu kerohanian atau ilmu bathin yang menyangkut masalah hati nurani yang hanya diketahui oleh orang-orang yang tertentu yang sudah mempelajarinya yang terkenal dengan sebutan Mukasyafah atau ilmu yang menyangkut dengan Ruh. Yang jalannya sekarang ini disebut thariqat, kemudian apa yang terselip dalam thariqat itu, yang disebut hakikat, yang kelanjutannya untuk mendapatkan pengetahuan dan pengenalan yang sempuma, yang tidak khayali, yang disebut ma’rifat atau peng-enalan hati semata-mata, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:
“Maa kadzabal fu aadu maa ra‘aa”
Artinya: “Tidak dusta hati itu tentang apa yang dilihatnya (dirasakannya)” (QS: An Najm 11).
Ilmu inilah yang diisyarahkan Nabi Saw dengan sabdanya:
“Bahwa kelebihan Abu Bakar Siddiq Ra itu dari kamu semua, bukanlah lantaran banyaknya shaatnya, banyaknya puasanya dan banyaknya ia meriwayatkan hadist, tetapi adalah karena mutiara yang tersimpan rapi didalam dadanya”.
Itulah hadist yang diterangkan Abu Hurairah seperti Hai’atil Maknun atau perhiasan yang indah. Sebagai seorang mukmin kita wajib percaya tentang azab kubur dan nikmat kubur, karena termaktub didalam Qur’an dan kepercayaan ini akan meningkat lagi menjadi haqqul yaqin, bilamana Allah memperlihatkan kepada kita dengan mata rohani atau mata hati kita dialam zikir.
Berfirman Allah dalam hal ini;
“Wa man kaana fii haadzi a’maa fa huwa fil aakhirati a’maa wa adhal-lu sa biilaa”
Artinya: “Dan barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat pun ia akan buta pula dan lebih sesat lagi jalannya “ (QS: Al Isra’ 72).
Jelas kita lihat disini, bukan buta mata kepala, tetapi buta mata hati yang didalam dada!. Pengalaman-pengalaman rohani yang demikian inilah yang tidak dapat dicapai dengan ilmu Fikih, Tauhid dan Tasawuf. Oleh karenanya ilmu syariat yang bathin ini tidak bersifat umum dan tidak pula khusus, tetapi akan diajarkan kepada mereka yang mau, yang dapat petunjuk dari Allah SWT. Inilah pokok dari pada ilmu dari para Nabi-nabi dan Wali-wali Allah, yang dipujikan Saidi Syekh Abdul Kadir Jailani dengan sebutan Garuda-garuda yang kuat sayapnya yang sanggup terbang membubung tinggi untuk mencapainya. Yaitu anak-anak manusia yang kuat yakin dan tebal kemauannya.
Demikialah 2 (dua) macam ilmu yang diwariskan Nabi Saw kepada umat Islam ini, yaitu syariat yang lahir dan syariat yang bathin. Dan kedua-duanya ilmu ini bertitik-tolak dengan dasar pokok, suci lahir dan suci bathin, tidak sah shalat kita laksanakan kalau masih ada sedikit najis yang melekat dibadan. Adapun najis ialah setiap benda yang secara muthlak haram mendekatinya. Dan adapun najis bathin tidak dapat dilihat dengan mata kepala karena dia adalah kotoran hati. Dan adapun yang najis bathin yang bersemayam dalam hati manusia banyak sekali, yang antara lain disebut: dengki, khianat, ujub, riya, takabur, bangga, sombong, dendam, cemburu, pantang kerendahan, pantang kelintasan, tinggi sebenang dan lain-lain lagi. Sebagaimana tidak syahnya shalat kalau badan masih bemajis, apalagi kalau masih bersarang najis-najis bathin dalam rohaniah kita, adalah hijab atau dinding tertolaknya ibadah kita atau amal-amal kebajikkan yang kita lakukan, betapa pun alim besamya kita!. Karena Allah menilik hati kita.
Kalau najis yang lahir dapat dibersihkan dengan air atau tayamum dengan syarat dan rukunnya yang sudah ditentukan oleh hukum syara’, demikian juga halnya dengan najis bathin dapat dibersihkan dengan zikir dalam latifatul qalbi sesuai dengan syarat rukunnya pula. Kalau najis yang lahir seperti tahi kencing dapat tercium dan terlihat orang disebelah kita, tetapi kalau najis bathin seorangpun tidak dapat mengetahuinya kecuali Allah dengan diri kita sendiri. Manusia melihat lahir kamu, rupa dan badanmu, tetapi Allah tembus hingga sampai hatimu.
Sungguh banyak ilmu syariat yang lahir tidak dapat diketahui dan difahami manusia, karena tidak dipelajari juga syariat yang bathin, tidak kurang juga banyaknya yang tidak diketahui dan difahami,adalah juga karena tidak dipelajari. Untuk mempelajari dan mendalami kedua ilmu
ini, tidak cukup 20 tahun atau 40 tahun, tetapi menghendaki masa yang panjang dan mungkin menghendaki waktu selama hayat dikandung badan atau mungkin ditambahi Tuhan umur kita ratusan tahun lagi, belum juga habis-habisnya. Oleh karenanya, kita dahulukan mempelajari sekedar yang penting-penting dari syariat yang lahir itu, untuk menopang dan syarat rukun dimana kita mendalami ilmu syariat yang bathin itu. Karena apa? Syariat yang lahir lebih banyak hubungan antara manusia yang kegunaannya terbatas, sedangkan syariat yang bathin menyangkut hubungan khusus kepada Allah dan kegunaanya tidak habis-habisnya sepanjang zaman, yaitu sampai ke alam akhirat yang kekal abadi. Kita mantapkan tentang Istinja tentang thaharah atau berwudhu’, tentang shalat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, kemudian tentang menjalin hubungan dengan manusia.
Sebelum kita mempelajari dan mendalami syariat yang bathin, tidaklah berbeda sebelum kita mempelajari ilmu agama Fikih, Tauhid dan Tasawuf, yang juga memerlukan juga seorang guru, seorang pengajar dan pendidik, seorang pembimbing dan penuntun. Kalau dimasa hayat Nabi Saw, umat dapat belajar langsung kedua-dua ilmu ini kepada Nabi Saw, tetapi dimasa kita dewasa ini, Guru-guru yang mengajarkan tentang ilmu bathin atau kerohanian ini sudah tinggal satu-satu saja, karena kalau ilmu syariat yang lahir adalah jasmani yang dididik, diajari, tetapi syariat yang bathin adalah rohaniah yang dididik, diajari, dan dituntun. Maka sebab itulah Allah mengangkat Nabi Saw sebagai Rasul-Nya sebagai Maha Guru dari Jin dan Manusia, bagaimana melakukan mu’amalah yang dikehendaki-Nya begitu juga dengan cara-cara amal ibadah atau Ubudiyah yang diridhai-Nya. Dan kedua-duanya ini sudah diwariskan kepada para sahabat, kemudian turun kepada tabi’in dari tabi’in turun kepada tabi’it-tabi’in, kemudian turun kepada Ulama yang terdahulu dan selanjutnya turun temurun kepada Ulama-Ulama yang sekarang tidak putus-putusnya selama dunia terkembang. Dan kalaulah silsilah ini tidak ada lagi yang meneruskan, maka Allah SWT akan mengkiamatkan dunia ini. Dan hal ini disabdakan Nabi Saw dengan hadistnya yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi:
“Laa taquumus saa‘atu hatta laa yabqo‘alaa wajhil ardhi may yaquulu Allah-Allah” (“Tidak akan datang kiamat, kecuali kalau tidak ada lagi yang menyebut Allah-Allah”) atau orang-orang zikirullah“. (H.R.Muslim)
Berfirman Allah SWT:
“Qul in kuntum tuhib-buunal-laha fat tabi‘uunii yuhbibkumul-laa hu wa yaghfir lakum dzunuubakum, wal laahu ghafuurur rahiim”
Artinya: “Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, turutlah aku (Muhammad) pasti Allah mengasihimu dan sekaligus mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS: Ali Imran 31).
Dan bersabda pula Nabi Saw dalam satu hadist:
“Demi zat yang diriku dalam genggamannya kudrat dan iradat Allah, tidaklah beriman salah seorang kamu, sehingga adalah aku (Nabi Saw) lebih dikasihinya dari pada orang tuanya, anaknya dan manusia lainnya”.
Dengan firman Allah dan Sabda Nabi Saw diatas, adalah menyuruh dan mengikuti dan mengasihi. Adapun mengikuti yang dimaksud Allah disini adalah mengikuti amamya, dan sunnah Nabi-Nya lahir dan bathin, semua pekerjaan besamya, yaitu mengarahkan manusia ini kejalan Allah dan meruhah kemungkaran-kemungkaran yang menjadi kegemaran manusia itu kepada kebaikan dan kebajikan, dengan perkataan dan perbuatan, yaitu dengan syariat dan thariqatnya sehingga menjadi kenyataan. Dan kasih akan Nabi Saw diatas segala-galanya, maksudnya tidak lain adalah supaya terarah kasih kita itu kepada Allah, sebagai puncak dimana letaknya segala kasih dan cinta, karena Allah tidak mau diduakan, disekutukan atau disyarikatkan.
Lihatlah dan dengarlah betapa tegas difirmankan Allah:
“Qul in kaana aabaa-ukum wa abnaaukum wa ikhwaanukum wa azwaajukum wa ‘asyiiratukum wa amwaaluniq taraftumuuhaa wa tijaaratun takhsyauna kasaadahaa wamasaakinu tardhaunahaa ahabba ilaikum-minal-laahi wa rasulihii wa jihaadin fi sabiilihii fatarab bashuu hat-taa ya’tiyal laahuu bi amrih, wal-laahu laa yahdil qaumal faasiqiin”
Artinya: “Katakanlah: Jika Bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, pemiagaan yang kamu khawatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan RasulNya dan (dari) menegakkan jalan Allah (thariqatullah), maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik” (QS: At Taubah 24).
Dan berfirman lagi Allah dalam Qur’an Surat Saba’ 37,yang berbunyi:
“Wa maa amwaalukum wa laa aulaadukum bil latii taqur-ribukum ‘indanaa zulfaa il-laa man aamana wa ‘amila shaalihan fa ulaai ka lahum jazaa udh dhi’fi bimaa ‘amiluu wa hum fil ghurufaati aaminuun”.
Artinya: “Sekali-kali bukanlah harta benda dan anak-anakmu yang mendekatkanmu kepada Kami, namun amal-amal dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan yang baik-baik jua. Mereka itulah yang akan memperoleh balasan berlipat ganda karena amalnya. dan mereka menempati tempat-tempat yang tinggi di Surga dengan aman sejahtera”. (QS: Saba’ 37).
Maksud kalimat, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, bukanlah keputusan yang menyenangkan, tetapi adalah keputusan yang menyengsarakan!. Karena Allah-Iah yang mutlak tidak mau di sekutukan!.
Dosa mencuri, dosa minum khamar, dosa zinah dan dosa-dosa lainnya, kalau bertaubat masih bisa diampunkan Allah, tetapi dosa menduakan Dia dengan yang lain tidak ada ampunan. Dan mencintai yang lain melebihi diri cintanya kepada Allah, termasuk menduakan Allah.
Demikianlah halnya dengan HambaNya Nabi Saw dan juga Guru Mursyid yang mengajarkan khusus dalam kerohanian tidak boleh dan tidak mau diduakan. Dalam kaitan ini terhadap Guru Mursyid yang antara lain berbunyi:
“Bahwa seorang murid tidak boleh sekali-kali menentang Guru Mursyidnya harus membesarkan kedudukan Gurunya itu lahir dan bathin. la tidak boleh meremehkan, apalagi mencemoohkan, mengecam Gurunya baik dihadapannya ataupun dibelakangnya. Salah salu yang harus diyakininya, bahwa maksudnya itu akan tercapai kama didikan dan asuhan Gurunya itu. Dan oleh kama itu, jika pandangannya terpengaruh oleh pendapat Guru yang lain, maka yang demikian itu akan menjauhkan dia dari pada Guru Mursyidnya dan tidaklah akan terlimpah atasnya percikan cahaya Nur Nubuah (cahaya kenabian)”.
Maka sebab itu dengan terpaterinya kasih kepada Nabi Saw dan mengikut atau menurut segala pekerjaan-pekerjaan, atau amal ibadat yang dilakukannya, yang diwarisi Guru Mursyid; tak ubahnya kalau kita contohkan, adalah bagaikan sepotong besi biasa yang didekatkan kepada besi berani sebagai induk magnet, terjadilah kontak, ikatan atau hubungan yang menyatu, sehingga sepotong besi biasa tadi dapat pula menjadi titian kepada besi seterusnya. Dari besi ke besi biasa dan setiap besi berpegang dengan dia tetap akan mendapat kontak, ikatan atau hubungan dengan besi berani yang pertama sebagai induk magnetnya. Menurut syariat yang bathin yang diajarkan atau Maha suci Allah dari pada dapat seumpama, tetapi tamsilan ini sekedar mendapatkan faham, supaya kita dapat pengertiannya, karena dapat dirasakan.
Menurut Syariat yang bathin yang diajarkan atau yang diturunkan Guru-guru Naqsabandiyah, dengan menghadirkan Guru Mursyid dalam berzikir kepada Allah, pengertian, pemahaman dan prakteknya adalah terjadinya kontak, berhubungannya Ruh kita dengan Ruhaniah Guru Mursyid, kemudian dari Ruhaniah Guru Mursyid, berhubung atau kontak pula dengan Ruhaniah Gurunya. Dari Ruhani ke Ruhani Guru hingga sampai hubungan atau kontak itu kepada Ruhaniah Guru dari segala Guru Mursyid, yaitu Ruhaniah Rasulullah Muhammad Saw, kelanjutannya kepada Ruh suci Malaikat Jibril As, yang akhimya kepada sumbemya, yaitu Maha Pencipta Ruh Allah SWT. Ruh atau daya hidup itu, walaupun nampaknya berpisah-pisah keadaannya adalah karena terpisah oleh Jasmaniahnya atau badannya; bagaikan bola-bola lampu listrik yang terpisah-pisah kelihatannya tetapi daya hidupnya, arus atau strumnya adalah satu, yaitu dari induk atau pusatnya (Centralnya). Dan kalaupun wayemya atau kabel sambung-bersambung keadaannya, namun arus atau strumnya adalah satu, yaitu dari sumbemya. Pemahamannya dalam kerohanian, menghadirkan Guru Mursyid yaitu Jasmaniahnya bersambung pulalah kepada Ruhaniahnya dan dari Ruhaniah Guru ke Ruhaniah Guru hingga sampai kepada Ruhaniah yang Khalis-Mukhlisin Rasulullah Muhammad Saw, maka turutlah Ruh yang berpegang itu, berhubungan dan berhampir kepada Maha Pencipta, sebagaimana Rasul Saw berpegang, berhubung dan berhampir dengan Allah Maha Pencipta yang sudah dikenalnya; dengan demikian mengenal pulalah Ruh kita kepada Allah penciptanya. Sehingga terciptalah hubungan yang tahkik atau pengenalan yang tidak khayal lagi, yaitu Awaluddin Ma’rifatullah atau permulaan agama adalah mengenal Allah dan akhir agamapun wajib mengenal Allah!.
Demikianlah realisasi atau kenyataan dari sabda Nabi Saw yang berbunyi:
“Hendaklah ada engkau beserta dengan Allah dan jika belum dapat engkau beserta Allah, maka hendaklah engkau beserta dengan orang yang ada dianya beserta Allah“ (H.R.Abu Daud Al Thiyalis dengan Sanad Muthasyhil syshih ‘an Ibnu Mas’ud).
Untuk mengenal seseorang yang beserta Allah, buat kita sekarang ini menghendaki penelitian dan pendalaman yang panjang, yang sebarang tentu di awali dan didasari dengan keterangan atau hadist Nabi Saw sebagai Imam dari segala Imam yang mencintai Allah dan yang dicintai Allah dan yang beserta denganNya. Dan apa sabda Nabi Saw tanda-tanda dari seorang yang dicintai Allah? Bersabda Nabi Saw dalam satu hadist Qudsy yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya sebagai berikut:
Berfirman Allah, bersabda Nabi Saw:
“Berdo‘a Nabi Musa As: “Ya Rabbi, aku ingin mengetahui yang manakah Hamba yang Engkau cintai untuk aku cintai padanya?“ Menjawab Allah dengan firman-Nya yang berbunyi: “Jika engkau melihat hambaKu yang banyak berzikir mengingat Aku, maka Akulah yang mengizinkannya berzikir dan Aku kasih padanya. Sebaliknya bila engkau melihat orang yang tidak berzikir, maka Akulah yang menghijabnya (mendindingnya) dan Aku benci padanya”.
Dan ada 17 sifat keutamaan yang harus dimilikinya yang menjadi perangainya dan menjadi pakaian hidupnya, yaitu:
1.Lelaki yang merdeka
2.Tabliq
3.Taqwa
4.Qana’ah
5.Wara’
6.Ikhlas
7.Tawadhu’
8.Sabar
9.Ridha
10.Syukur
11.Zikir
12.Khusyu’
13.Cinta kepada Allah
14.Tawakal
15.Mengetahui ilmu Agama
16.Mempunyai ijazah yang bersilsilah
17.Mempunyai pendirian yang teguh, yang tidak guyah dan memberi syafaat (pertolongan/bantuan)

Semua keterangan-keterangan dari 17 sifat keutamaan tersebut di atas secara luas dan panjang lebar ada kami muatkan dalam buku yang kami susun yang berjudul: *Tuntunan mencari Al Ulama Warshatul Ambiya*, milikilah buku itu dan lihatlah disana! dan untuk mengenal bathin atau mengenalnya dari kerohanian ialah dari cetusan Zikirullah atau pengenalan Ruh atau yang disebut Mukasyafah. Memang dalam pengenalan bathin ini, bukanlah penglihatan dengan mata kepala, tetapi adalah pengenalan mata hati atau mata Ruhani yang berfungsi disini, dan hanya bisa diketahui/diperoleh didalam suluk Lalu kita bertanya adakah penglihatan mata hati? Jawabnya, mari kita dengar firman Allah dalam Surat An Najm 11 Juz 27 yang berbunyi:
“Maa kadzabal fu aadu mara‘aa”
Artinya: “Tidak berdusta hati itu mengenal segala perkara yang dipandangnya (yang dilihatnya)”. (QS: An Najm 11).
Bersabda pula Nabi Saw:
“Kalau syetan-syetan itu tidak mempengaruhi hati anak Adam, tentu mereka itu bisa melihat kerajaan langit (alam gaib)” (H.R. Akhmad).
Lalu kita bertanya lagi, bagaimanakah membukakan pandangan bathin itu?. Inilah ilmu yang mengenal hati atau Ruh yang diwariskan Nabi Saw kepada sahabat-sahabat yang kelanjutannya diwarisi Ulama-ulama yang kuat yakin. Dan Allah pun tidak melarang untuk menda-lami tentang iImu mengenai Ruh ini, hanya firmanNya:
“Wa yas-aluunaka ‘anirruuh, qulir-ruuhu min amri rab-bii wa maa uutitum minal ‘ilmi illaa qaliila”
Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang Ruh. Katakanlah, Ruh itu termasuk urusan TuhanKu dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit” (QS: AI Isra’ 85).
Tetapi ketahuilah, bahwa sedikit bagi Allah itu adalah sudah tidak terhingga banyaknya dan luasnya bagi hamba; bagaikan senuktah atau setitik air pada Allah, adalah pada hamba bagaikan lautan samudra yang luas.
Guru Mursyid inilah dalam kerohanian Islam Thariqatullah Thariqat Naqsabandiyah yang ahli tentang pengetahuan Ruh ini, yang dapat mengajarkan, menunjuki dan menuntun dalam kerohanian (dalam perjalanan bathin ini), yang sungguh tidak dapat dilihat, diraba atau dijangkau oleh panca indra atau otak pemikiran. Sebab dia adalah ilmu keajaiban hati, yang khusus hatilah yang mengetahuinya dan menguasainya. Maksud hati disini bukanlah hati daging yang segumpal itu, tetapi adalah hati yang hayati, yang hidup yang tiada mati-mati, yaitu hati nurani atau hati sanubari. Yang dalam kaitan ini dianjurkan Allah untuk bertanya kepada ahlinya tentu, sebab segala sesuatunya itu ada ahlinya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:
“Wa maa arsalnaa min qablika il-laa rijaalan-nuuhii ilaihim fas-alu ahladz-dzikri in kuntum laa ta‘lamuun”
Artinya: “Dan Kami (Allah) tidak mengutus Rasul-rasul sebelum kamu, kecuali beberapa orang laki-laki yang diberi wahyu kepadanya. Karena itu bertanyalah kepada ahli zikir, jika kamu belum tahu” (QS: An Nahl 43).
Kita sependapat dengan peringatan yang dianjurkan Wali Allah Imam Al Ghazali, karena kita sudah mengalami. Beliau memperingati, bahwa seseorang murid tidak boleh tidak, harus mempunyai Syekh yang ahli zikir memimpinnya. Sebab jalan Iman adalah samar, sedangkan jalan Iblis adalah dari segala penjuru banyaknya. Dan siapa yang tidak mempunyai Syekh (Guru Waliy-yam-mursyid) sebagai penuntun, penunjuk jalan, ia pasti akan disambar dan dituntun oleh Iblis dalam perjalanannya. Karena itu murid harus berpegang kepada Guru Mursyidnya, sebagaimana seorang yang buta dipinggir sungai berpegang kepada penuntunnya, pasrah mempercayakan diri kepadanya dan jangan menentangnya sedikitpun dan berjanji mengikutinya dengan mutlak. Karena sedang menjalani satu perjalanan diatas dunia di alam yang nyata dan terang, wajib kita bertanya kepada penunjuk jalan, konon lagi pula dalam perjalanan rohaniah atau jalan bathiniah, yang sama sekali belum pemah kita tempuh, yang penuh dengan kegaiban-kegaiban yang halus-halus sudah sebarang tentulah memerlukan seorang penunjuk dan penuntun. Maka dalam adab dari pada murid terhadap Gurunya, antara lain berbunyi: “Pertama-tama ia harus menyerahkan diri sepenuh-penuhnya, tidak syak dan ragu-ragu kepada Gurunya rela ia dengan segala yang ditunjuki dan yang diajarkan oleh Gurunya itu dan dikhidmatinya dengan sepenuh hati dan jiwa raganya, dengan jalan yang demikianlah terlahir iradah yang mumi dan Muhibbah yang akan merupakan penggerak dalam usahanya, merupakan kebenaran dan keikhlasan yang tidak dapat dicapai kecuali dengan jalan demikian itu (sepanjang sesuai seperti yang di kehendaki syariat Nabi Muhammad Saw). Tetapi bagi siapapun orangnya yang belum memasuki kerohanian Thariqat Naqsabandiyah, pandangannya pada Guru Mursyid ini adalah sebagai guru-guru biasa saja, seperti mana kafir Qurays dahulu, memandang Nabi Saw adalah anak manusia biasa saja yaitu anak Abdullah dan Aminah, sehingga mereka terdinding dari jalan Allah dan Agama yang diridhai-Nya. Jangankan kafir Qurays bahkan sampai kepada Paman Nabi Saw, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal tidak mengetahui keNabian dan keRasulannya, bahkan Pamannya yang paling dekat sekali kepada Nabi Saw yang memelihara, mengasuh, dan membesarkannya yang tidak lepas dari pandangan dan pengamatannya setiap hari, tidak mengetahui dan tidak yakin bahwa anak abang kandungnya itu Muhammad Saw adalah Nabi dan Rasul akhir zaman bahkan penghulu dari segala Nabi-nabi dan Rasul-rasul Allah, sehingga abu Thalib tidak mati dalam Islam.
Bagaimana orang akan mengetahui, bahwa di dalam kelapa itu ada minyak yang tersembunyi sebelum mengalami tata cara pengolahannya. Begitu juga bagaimana manusia umumnya mengenal Nabi Muhammad Saw lahir dan bathin, sedangkan manusia itu sendiri tidak mendalami ajarannya lahir dan bathin, yaitu Islam ini. Sama juga halnya bagaimana pula kita untuk mengenal seorang Guru itu sebagai Ulama Warshatul Ambiya atau Pewaris Nabi itu lahir dan bathin, sebelum kita memasuki dan mendalami syariat yang lahir dan bathin yang diwarisinya. Guru Mursyid adalah pewaris Jasmaniah dan Ruhaniah dan Guru-guru agama Islam kebanyakkan hanya mewarisi syariat yang lahir saja.
Diatas tadi, kita bicara tentang Ruh. Memang bahwa pada setiap orang itu, maka disebut ia yang termulia dari segala makhluk, bukanlah disebabkan bentuk badan dan wajahnya saja, tetapi adalah karena Ruh yang bertasaruf dalam jasmaninya. Jadi kalau Ruh itu sudah tidak ada lagi hilanglah segala kemuliannya itu. Melihatlah kita bahwa nila-nilai kemulian manusia adalah terletak pada Ruh itu, sedang badan hanya alat atau kenderaan dari Ruh itu. Demikian jugalah hubungan yang langsung dengan Allah adalah Ruh itu, yang awalnya dimulai dari dunia ini tentunya yang ujungnya sampai di alam Masyhar nanti.
Dengarlah apa pengalaman Imam Ghazali dalam hal ini: Berkata Imam Gahazali, “bahwa yang berjalan untuk mencapai dekat Allah itu, bukan badan tetapi adalah hati. Tidaklah maksudku dengan hati itu daging yang bisa dilihat, tetapi adalah satu rahasia Allah yang tidak diketahui dan dilihat mata kepala, suatu yang halus dari segala yang halus kepunyaan Allah. Sekali disebut dengan kata-kata Ruh, sekali dengan kata-kata “An nafsul muthmainnah”(Jiwa yang tentram). Agama menyebutkan dengan hati (al qalb) karena hatilah kenderaan pertama bagi rahasia itu. Dan perantaraan hatilah maka seluruh badan menjadi alat kenderaan bagi tubuh halus itu. Dan untuk menyingkap tutup dari rahasia itu, adalah sebagian dari Ilmu Mukhasyafah (Suluk), payah diperoleh tanpa kesungguhan belajar dan mengamalkan dan tidak mudah menerangkannya. Paling tinggi dapat dikatakan sesuatu zat yang amat bemilai, suatu mutiara yang amat mulia, lebih mulia dari segala yang dapat dilihat dengan mata, (dia itu urusan Allah, Amrun Illahi)”.
Bahwa tubuh halus itu ialah yang berusaha mendekati Allah, karena dia urusan Allah, dari Allah sumbemya dan kepada Allah kembalinya. Karenanyalah Allah berfirman:
“Innamaa waly-yukumul-laahu wa rasuul-luhuu wal-ladziina aamanul-ladziina yuqiimuunash-shalaata wa yu’luunaz-zakaata wahum raaki‘un”
Artinya: “Sesungguhnya pemimpinmu/penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah” (QS: Al Maidah 55).
Betapa Allah dalam ayat ini menunjukkan seolah-olah adalah orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman itu adalah tali Allah yang kedua sesudah Rasul. Maka pemimpin dan penolong yang dimaksudkan Allah disini baik lahir maupun bathin. Maksud kalimat yang ciri-cirinya tetap mengerjakan shalat, ialah orang-orang yang beriman yang istiqomah hubungan atau kontaknya, yaitu yang lebih lengkap lagi seperti ikrar yang diucapkan Nabi Saw. Yang: “inna shalati“nya, yang “wanusuki”nya, yang “wamahyaya”nya, yang “wa mamati”nya “lillahi rabbil ‘alamin”; yang shalatnya, yang ibadatnya, yang hidup dan matinya, hanya buat Allah seru sekalian Alam. Dan maksud kalimat yang menunaikan zakat, lagi pula mereka tunduk kepada Allah ialah orang-orang mukmin yang bukan saja mengeluarkan zakat hartanya, tetapi juga menyerahkan seluruh kehidupannya buat mengabdi kepada Allah, Tuhannya, katakanlah itu zakat badan yang tarku masyiwallah, yang mengutamakan Allah dan yang menomor duakan yang lain dalam hati dan perbuatannya.
Berfirman Allah:
“Wa may-yatawal-lal-laaha warasuula-huu walladziina aamanuu fa in nahiz-bal-laahi humul ghaalibuun”
Artinya: “Dan barang siapa memilih Allah, RasulNya dan orang-orang mukmin (yang beriman) menjadi pemimpin (ikutannya/penolongnya), maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang” (QS: Al Maidah 56).
Lalu kita bertanya, mengapakah Allah menyertakan Rasul dan orang-orang mukmin disini, mengapa tidak langsung saja kepadanya?, jawabnya: ialah bagi mereka yang belum mempelajari peraturan agama, yaitu syariat Islam yang lahir, harus dan wajib mendatangi seorang guru agama, yaitu mempelajari rukun Islam yang lima perkara, belajar istinja’, thaharah (bersuci) sampai tegaknya shalat sesuai rukun 13 dan mengetahui rukun Iman yang enam perkara sebagai awal dari ilmu tauhid. Kemudian belajar pula ilmu syariat yang bathin kepada Guru Mursyid supaya ada Rabitah (ikatan atau hubungan) dengan nyata yang dapat dilihat oleh mata kepala, kepada siapa kasih atau abdi taat itu kita tunjukkan sebagai tempat sasarannya; sebagaimana meletakkan kasih, abdi dan taat kita kepada kedua Ibu Bapa yang jelas dan nyata, ada yang dilihat kepada siapa

ditempatkan. Sedang abdi, taat dan zikir kepada Allah atau ingat kepadaNya itu tidak dapat ditunjukkan kepada sesuatu arah; karena Zat Allah menurut keyakinan Ahli Sunnah Wal Jamaah bagaimana kudusnya ialah:
1.Dia tunggal, tidak ada satu juga yang menyamai-Nya.
2.Qadim (kekal) yang tidak berpemulaan, selalu ada dan tidak berkesudahan, abadi yang tidak berubah-ubah.
3.Dia bersifat dengan segala kesempumaan, tidak mengalami dan tidak terputus, walaupun abad sudah silih berganti dan ajal makhluk telah putus-putus, tetapi Dia lah yang dahulu dan mengetahui segala sesuatu.
4.Dia tidak bertubuh dan tidak berupa, tidak sama dengan yang wujud, tidak di alam arah tidak diatas bumi dan tidak diatas semesta langit
5.Dia bersemayam diatas Arasy-Nya menurut yang dimaksud oleh firmanNya, tetapi Dia ada di Arasy, dilangit, dan dimana saja, sampai ke dalam tanah
6.Dia dikatakan *Di atas*, bukan berarti lebih dekat kepada Arasy dan langit, bukan pula lebih jauh dari pada bumi dan tanah
7.Dia lebih tinggi dari Arasy dan langit, sebagaimana tingginya dari bumi dan langit
8.Dia dekat kepada apa saja yang ada, bahkan lebih dekat dari pada urat leher kita, karena dekatnya itu tidak sama dengan dekat alam yang bertubuh, tidak sama pula dengan Dia dengan zat segala makhluk
9.Dia tidak bertempat pada suatupun dan sesuatupun tidak pula bertempat didalamnya. (Ada beberapa pasal lagi keterangan-keterangan tentang kedudukanNya, yang dilain halaman kita teruskan)

Kita kembali kepada tujuan pokok, yaitu karena zat Allah itu Maha Bijaksana dipakai NyaIah hamba Nya, kekasih Nya Nabi Muhammad Saw atau jasmani anak Abdullah dan Aminah sebagai wadah atau tempat yang kelihatan dimana mata manusia itu meletakkan kasihnya pada Pandangan pertamanya, sebagai jalan kasihnya pada Allah yang belum pemah dilihat dan dirasakannya. Karena apa maka dipakaiNya jasmani Nabi Muhammad Saw sebagai tempat meletakkan pandangan kita sebagai tanda kasih untuk berhubungan dengan Allah itu, karena untuk membuktikan hubungan kita pada Nur Muhammad yang dikekalkan Nya itu yang terjadi dari Numya Nur Ilahi, dari diriNya sendiri dan tali wayer untuk berhubung dengan Dia. Karena itulah Ahli Silsilah itu, berfungsi sebagai tali Allah.
Disinilah kita melihat bahwa pangkal Islam atau sahadatain itu berfungsi yang padat, yang tidak sempuma kalimat tauhid kalau tidak disertakan sahadat Rasul. Ini jelas digambarkan seperti bunyi hadist qudsy diatas tadi dan kelanjutannya Berfirman Allah:

“Qul-in kuntum tuhib-buunal laaha fat-tabi-‘uunii yuhbib kumullaahu wa yaghfir lakum dzunuubakum, wal laahu ghafuurur rahiim”
Artinya: “Katakanlah: jika kamu benar-benar cinta kepada Allah turutlah aku Muhammad; pasti Allah mencintaimu pula dan sekaligus mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS: Ali Imran 31).
Bersabda Rasulullah Saw:
“Ahib-bul-laaha li-maa yagh-dzuu-kum bihi min ni‘amini wa-ahibbuu-nii lil-laahi-ta‘aala”
Artinya: “Cintailah Allah, karena Ia memberikan makanan kepada kamu daripada nikmat-nikmatNya. Dan cintalah aku (Rasulullah Saw) karena Allah Ta‘ala” (HR At Tarmidzi dari Ibnu Abbas)
Sofyan berkata: “Siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah Ta’ala, maka sesungguhnya ia mencintai Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka sesungguhnya ia memuliakan Allah Ta’ala”.
Nabi Muhammad Saw membaca didalam do’anya:
“Allaahummarzuqniihubbaka wa hubb man-ahabba-ka wa hubba maa yuqar-ribunii ilaa hubbika waj‘al hub-baka ahabba ilayya minal maa-ilbaaridi”.
artinya: “Wahai Allah Tuhanku! Anugrahilah aku mencintai Engkau, mencintai orang yang mencintai Engkau dan mencintai apa yang mendekatkan aku kepada mencintai Engkau!. Jadikanlah kecintaanku kepada Engkau itu yang aku lebih cintai dari air dingin yang nyaman” (H.R. Abu Na’im dari Abud Darda’)
Guru Mursyid adalah kasih dan cinta kepada Gurunya karena Gurunyalah yang memberikan bekas lahir dan bathin pada memeliharakan dia dan yang membukakan hijab dan menyampaikan dia kepada Ilmu Ma’rifat yang besar dan luas itu atas izin Allah. Maksud cinta disini ialah mengikut segala suruh Guru sepanjang tidak menyalahi pada syariat Nabi Saw dan menghentikan segala larangannya. Oleh karena itu cinta kepada Guru otomatis cinta kepada Rasulullah Saw, sedang Rasulullah adalah kekasih atau kecintaan Allah, dengan pengertian bahwa Guru Mursyid Al Ulama Warshatul Ambiya itu adalah pewaris Rasul, yang otomatis juga kekasih Allah. Jelas apa yang diterangkan hadist Qudsy tersebut diatas tadi, bahwa orang yang memperangaikan zikir menjadi pakaian hidupnya, pertanda bahwa dianya adalah kecintaan Allah. Dengan yang demikian itu Ulama Guru Mursyid yang ahli zikir, tidak dapat disangkal, jelas kekasih dan kecintaan Allah.
Siapa yang mencintai sesuatu dengan sendirinya ia banyak menyebutnya dan menyebutkan apa yang bersangkutan dengan dia. Maka tanda cinta kepada Allah, ialah cinta kepada Al Qur’an kalamNya dan cinta berzikir kepadaNya. Cinta kepada Rasulullah Saw, dan setiap orang yang dibangsakan kepadanya (yang dikatakan keturunannya, yaitu yang meneruskan atau mewarisi pekerjaannya). Bahwa barang siapa yang mencintai utusan orang yang mencintai adalah orang itu utusan dari orang yang dicintai. Dan yang demikian itu tidaklah perkongsian atau penyekutuan/syirik. Siapa yang keras kecintaanya pada Allah di hatinya, maka bagaimana ia tidak mencintai Al Qur’an, Rasul dan Hamba-hamba Allah yang shalih.
Dan setiap yang kita cintai, sudah sebarang tentu selalu hadir. Dan bilamana kita menghadirkan Guru Mursyid, adalah menghadirkan Rasul Saw dan otomatis menghadirkan Allah. Inilah realisasi kenyataan maksud hadist Nabi Saw yang diriwayatkan Abul Hasan Al Mawardi yang bunyinya:
“Man waqqra aliman faqad waqqara Rabbahu”
Artinya: “Barang siapa yang menghormati Alim Ulama, adalah ia menghormati (mengagungkan akan Allah)”. Dengan kata lain: “Barang siapa yang berhubungan dengan Alim Ulama, pada hakekatnya adalah ia berhubungan dengan Allah”.
Pernah seorang arab desa datang kepada Nabi Saw, seraya bertanya:
“Ya Rasulullah, kapan kiamat?” Nabi Saw menjawab: “apa yang engkau sediakan bagi kiamat itu?” Arab desa itu menjawab: “Tiada aku sediakan untuk kiamat itu banyaknya shalat dan puasa, hanya selain dari aku mencintai Allah dan RasulNya”. Lalu bersabda Nabi Saw: “Al mar-uma ‘a-man ahabba” artinya: “Manusia itu bersama orang yang dicintainya”(H.R. AI Bukhari dan Muslim dan Annas).
Berkata Annas: “Tidaklah aku melihat kaum Muslimin yang bergembira dengan sesuatu sesudah Islam, sebagaimana gembiranya mereka dengan hadist diatas ini!”. Oleh karena itu, melihatlah kita betapa pentingnya kita mengenal, mengikuti dan mencintai seorang Guru yang mewarisi pekerjaan Rasul Saw, dengan pengertian yang luas yaitu yang bersilsilah yang ia berguru kepada Gurunya, dari Guru ke Guru hingga sampai hubungannya kepada Guru dari segala Guru Mursyid, yaitu Nabi Besar Muhammad Saw (Rasulullah) sampai ke Malaikat Jibril As dan hingga kehadirat Allah Subhana Wata’ala. Dalam hal ini telah berfirman Allah di dalam Al Qur’an surat Al Baqarah 269, yang berbunyi:
“Yu‘-til-hikmata man yasyaa-u waman yu’tal-hikmata fa qad uutiya khairan katsiiran”
Artinya: “Allah memberikan kebijaksanaan (hikmah) kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan orang yang diberikan Allah kebijaksanaan itu, sesungguhnya telah diberi kebaikan yang banyak” (QS:Al Baqarah 269)
Maka sebab itulah bersabda Nabi Saw bahwa kelebihan Abu Bakar itu dari pada kamu, bukan lantaran banyaknya shalatnya atau banyak puasanya, banyaknya ia meriwayatkan hadist saja, tetapi kelebihan Abu Bakar dari pada kamu adalah karena ilmu bagaikan mutiara yang tersusun rapi didalam dadanya. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah ilmu yang seperti Hai’atil Maknun (perhiasan yang indah!).
Adakah tandanya orang yang diberikan hikmah itu?
Nabi Saw bersabda:
“ldzaa ra-aitumul-‘abda waqad u’thiya shamtan wa zuhdan fid-du-ya faq-taribuu minhu fa-innahu yulqil hikmata”
Artinya: “Apabila kamu melihat searang hamba dan yang telah dianugrahkan kepadanya diam dan zuhud, maka dekatilah kepadanya. Sesungguhnya ia akan mengajarkan ilmu hikmah” (H.R.Ibnu Majjah).
Senang diam dan zuhud dalam arti tauhid adalah seorang yang bukan ketiadaan uang dan harta. Usaha dan anak-istri, tetapi semuanya apapun yang dimilikinya tidak berpengaruh lagi mengikat hati dan dirinya untuk ibadah taqarrub (mendekatkan dirinya kepada Allah), malahan dipergunakannya menjadi alat untuk menopangnya dalam lebih banyak berbakti kepada Allah.
Dan bahwa Guru Mursyid sebagai yang mewarisi dari pekerjaan Rasululah Saw telah menurunkan jalan untuk mendapatkan hikmah itu kepada kita, dengan mengajarkan kita, yaitu mengajarkan ilmu zikirulla. Dan ini jugalah yang menjadi dasar bagi kita untuk berguru dan mema-suki thariqatullah, jalan kepada Allah Thariqat Naqsabandiyah. Dan kalau ada yang dasarnya berguru itu adalah dikarenakan sebab lain, segeralah kita perbaharui kembali niat kita dengan dasar firman Allah dan sabda Rasulullah Saw, agar benar-benar menjadi seorang pribadi yang istiqomah (terus-menerus) berguru, “Lii ila kalimatillahil au liya, laailaha illallaah wallahu Akbar” (berdasarkan ikhlas semata-mata karena Allah). Dengan demikian adalah kita Hamba-hamba yang disinarkan Allah akan hatinya dengan iman, yaitu “abddun naw-warallaahu qalbahu bil-iimaani”. Dan tatkala ditanyakanlah Rasul Saw tentang arti asy-syarah (melapangkan) pada firman Allah Ta’ala yang berbunyi:
“Fa man yuridil-laahu an yahdihu yasy-rah shadrahu lil islami”
Artinya: “Maka siapa yang di kehendaki oleh Allah akan diberikanNya petunjuk niscaya disyarahkan (dilapangkan) dadanya orang itu masuk Islam”
Lalu ditanyakan kepada Nabi Saw: Apakah asy-syasarah itu?, Nabi Saw menjawab: “lnnan-nuura idzaa khalafil-qalbin-syaraha lahushshodru wan-fasaha”. Artinya: “Bahwa nur itu apabila masuk dalam hati; niscaya lapanglah dadanya dan meluas”. Ditanyakan lagi:
“Wahai Rasulullah, adakah yang demikian mempunyai alamat (tanda)?, Nabi Saw menjawab: “Na‘am, attajaafii-‘an daaril ghuruuri wal-inaabatu ilaa daaril-khuluuki walis-ti-daa-du lil-mauti qabla nuzulihi”. Artinya: “Ya, ada, yaitu merenggangkan diri dari negeri tipuan (dunia) kembali negeri kekal dan bersedia bagi mati sebelum datangnya”
Bagaimana pengertian bersedia mati sebelum datangnya, yaitu mati nafsunya dari perbuatan berlega-lega, dari berfoya-foya, mati keinginannya dari perbuatan keji dan tercela, mati dirinya dari maksiat lahir dan bathin, menjauhi perbuatan yang tidak bennanfaat bagi Allah, Rasul dan Agamanya, sehingga hampir keseluruhan waktunya tersita buat meninggikan dan menegakkan serta menyebar luaskan Islam Mulia Raya dalam setiap dada umat dan dengan sedaya mampunya menanamkan tauhid yang tidak goyah, sehingga setiap pribadi yang terarah mendapatkan dan merasakan sempurna Islamnya, sempurna Imannya, sempurna Tauhidnya dan sempurna Ma’rifatnya yaitu pengenalan kepada Allah SWT yang ditujunya. Dan menyesuaikanlah dia dengan segala gerak geriknya seperti apa yang diperangaikan dan di ikhrarkan Nabi Muhammad RasululIah Saw yang berbunyi:
“Innashalati(bahwa shalatku), Wanusuki (ibadahku), Wamahyahya (hidupku), Wamamati (matiku), adalah bagi Allah Tuhan Khaliqul Alam. Dan terpenuhilah olehnya seperti mana kehendak Khaliknya, bahwa dia diciptakan adalah semata-mata untuk mengabdi kepadaNya”. Itulah Al Ulama Warshatul Ambiya (Ulama yang mewarisi pekerjaan Nabi Saw) yang mendapatkan Syafaat Allah, Syafaat NabiNya dan atas izin Allah memberikan Syafaat pula kepada yang mengikut dia (jamaahnya).
Dia seorang sahabat, kalau engkau berzikir kepada Allah dia menolong engkau dan kalau engkau lupa berzikir diperingatinya akan engkau dan kalau engkau memandangnya membawa ingatmu kepada Allah, dan jika kamu mendengar fatwanya, ilmu tentang akhirat menjadi bertambah-tambah!..
Nah, letakkanlah keningmu diatas lantai bersujud syukurlah kepada Allah Tuhanmu dan Ruhmu taqarrub kepangkuannya dan ucapkanlah dengan suara jiwamu:
“Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha ill allah, wala-hu Akbar, wa la haula wa la quwwata ilia billahil aliyil adlim”
Artinya: “Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada yang disembah selain Allah, segala puji bagi Allah. Allah yang Maha Besar, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Yang MahaTinggi dan Maha Agung”. Dan salawat dan salammu yang tiada habis-habisnya kehariban junjungan Nabi dan utusannya Muhammad Saw, penyelamat umat dengan ucapan:
“Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa Nabiyyika wa rasulikan-nabiyyil-ummiyyi wa ala alihi wa syabihi wa sallim”.
Artinya: “Wahai Allah Tuhanku, anugrahilah rakhmat kesejahteraan kepada Muhammad, hambaMu, NabiMu dan RasulMu, Nabi yang Ummi kepada kaum keluarganya dan sahabat-sahabatnya”. Serta khimatmu yang ikhlas terhadap Gurumu dimana engkau diciptakan Allah tergolong dalam jamaah Hamba-hambaNya yang beramal shalih yang membimbing engkau, mengingatNya dan dekat kepadaNya. Yang tegas dan jelas hal ini diterangkanNya dalam Al Qur’an Surat Saba’37, yang berbunyi:
“Wa maa amwaalukum wa laa aulaadukumbil latii tur-ribukum ‘indanaa zulfaa il-laa man aamana wa ‘amila shaalihan fa-ulaa-ika lahum jazaa-udhdhi’fi bimaa ‘amiluu wa hum filghurufaati aaminuun”.
Artinya: “Sekali-kali bukanlah harta benda dan anak-anakmu yang dapat mendekatkan dirimu kepada Kami (Allah), tetapi adalah amal dari orang-orang yang beriman, beramal shalih. Mereka akan memperoleh balasan berlipat ganda karena amalnya dan mereka menempati tempat-tempat yang tinggi di Syurga dengan aman sejahtera”. (QS: Saba’ 37).
Dengan demikian kita ulangi lagi apa yang disabdakan Nabi Saw, bahwa kamu itu adalah kekasih-kekasih Allah yang disinarkan Allah akan hatinya dengan iman, yaitu yang ‘Abdun nawwaral-Iaahu qalbahu bil iimani’, yang kehadiranmu adalah mendapat himbauan sebagai Hamba-hambaNya yang pilihan, sesuai dengan firmanNya yang menganjurkan:
“Fadkhulii”

0 komentar:

Daftar Blog Saya

Comments

Isi menu tab view 1
Isi menu tab view 2
Isi menu tab view 3

Magister Teknik Struktur 2010

Magister Teknik Struktur 2010
kiri ke kanan(Aco Wahyudi Efendi, Gunaedi Utomo, Eka Purnamasari, Deni Teras)

Mahasiswa Magister Teknik Sipil Jurusan Teknik Struktur Angkatan 2010 Universitas Lambung Mangkurat

Mahasiswa Magister Teknik Sipil Jurusan Teknik Struktur Angkatan 2010 Universitas Lambung Mangkurat
dari kiri kekanan(Deny Teras,Solikun,Gunaedi Utomo,Aco Wahyudi Efendi, Melius P Taruna, Eka Purnamasari(tukang foto heuheuheueheu)

rain al-majnun

rain al-majnun
gazur-i-ilahi
quancons.blogspot.com quancons.blogspot.com quancons.blogspot.com quancons.blogspot.com